Ubytovací podmínky v apartmánech Abele

 


 

Apartmány Abele - SMLUVNÍ CENY A PODMÍNKY

 

Všeobecné podmínky

 1. Předmětem služby je apartmán v objektu Apartmány Abele, Nová Hůrka 247, který bude užíván pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.
 2. Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány v bodě č. 9.
 3. Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu (viz níže).
 4. Smluvní vztah vzniká na základě objednávky a úhrady stanovené zálohy (viz níže) klientem. Po zaplacení zálohy vzniká klientovi nárok na rezervaci pobytu a zároveň tím stvrzuje znalost těchto podmínek.
 5. Způsob platby: Zálohu na pobyt zaplatí klient nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, zpravidla převodním příkazem na účet u Fio banky, číslo účtu bude zasláno po objednávce.  

Záloha činí 2000,- Kč

Důležité :  Při převodu zálohové částky na účet (viz výše) doporučujeme uschovat doklad o zaplacení (stejně tak při zaslání peněz v hotovosti poštovní složenku).

V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na pobyt, zaniká platnost objednávky/rezervace s účinky od počátku!

Doplatek do smluvní částky bude uhrazen při nástupu a převzetí rekreačního objektu.

 1. Stornovací podmínky:

Klient je oprávněn zrušit objednávku/rezervaci kdykoliv před nastoupením pobytu (storno musí být provedeno písemnou formou, pokud není dohodnuto s majitelem jinak).

Stornopoplatky: 

 • 30 a více dní  před nástupem pobytu – 0,- Kč
 • 29-15 dní před nástupem pobytu - 25% ze zaplacené zálohy
 • 14-2 dni před nástupem pobytu – 50% ze zaplacené zálohy
 • 1den před nástupem pobytu -  100% (záloha se nevrací)

Pokud bude na rezervovaný termín zajištěn náhradník, nebude storno poplatek účtován.

                      
Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy vrácena klientovi do 10 pracovních dnů.
Při zrušení pobytu ze strany majitele (porucha v objektu, nemoc, atd.) budou do 10 pracovních dnů klientovi vráceny všechny jím zaplacené zálohy.

 1. Apartmá jsou určena pro ubytování maximálně 5 osob (4 lůžka + 1 přistýlka).  Počet lůžek je stanoven jako maximální počet ubytovaných osob včetně dětí. Možná je pouze dětská postýlka.
 2. Klienti jsou v objektu ubytováni zpravidla v týdenních cyklech. Víkendové a kratší pobyty lze sjednat pouze mimo hlavní sezónu a mimo Vánoční - Silvestrovské svátky po dohodě s majitelem. U týdenních pobytů je nástup do objektu stanoven v sobotu od 14 do 19 hodin, ukončení pobytu následující sobotu s předáním objektu majiteli do 10 hodin. Po dohodě lze čas nástupů a odjezdů upravit.
 3. Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt v uklizeném stavu a seznámí klienta se zařízením jednotlivých místností.
  Poplatek za psa, kočku, nebo jiné malé zvíře činí 100,- Kč / den, pokud není stanoveno smlouvou jinak.
  Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené klientem, je oprávněn požadovat odpovídající náhradu
 4. Snídaně: po předchozí domluvě

Je poskytován tzv. snídaňový servis (objednávka čerstvého pečiva k snídani). Informace u majitele.

 1.  Cena:
 • Cenu nájmu za jeden týden pobytu si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. takto:

Fořtovo apartmá  

Hlavní sezona1400,-Kč / den

Vedlejší sezona: 1260 Kč / den

Silvestr, Vánoce: 1680 Kč / den

Panské apartmá

Hlavní sezona: 1800 Kč/den

Vedlejší sezona: 1620 Kč/ den

Silvestr, Vánoce: 2160 Kč / den

Svatební apartmá

Hlavní sezona: 2200 Kč/den

Vedlejší sezona: 1980 Kč/ den

Silvestr, Vánoce:  2640Kč / den

 

DĚTI

dětská postýlka zdarma

PES  ve Fořtově apartmá (pouze po domluvě s majitelem) 100 Kč/den.

PŘISTÝLKA 200 Kč/den

 • SNÍDANĚ - pouze na objednávku - 120,-Kč/osoba
 • DŘEVO NA GRIL, OHNIŠTĚ - 50,- Kč

zimní sezóna 20.12..- 15.3.

letní sezóna 1.6.- 30.9.

Velikonoce - jako hlavní sezona

Rekreační poplatek: 19,- Kč/ dospělá osoba/ den

 

Slevy:

 • Obsazenost Fořtova a Panského apartmánu 2 osoby - 1200,- Kč
 • Týdenní pobyt – 10% sleva
 •  
 • Ostatní pobyt po domluvě s majitelem.

 

Cena zahrnuje:

 • pobyt v rekreačním zařízení na smluvenou dobu
 • povlečení
 • spotřebu vody
 • spotřebu elektrické energie
 • spotřebu otopu ve Fořtově apartmá (dřevo) - přidělené množství
 • dětskou postýlku (po objednání)
 • mýdlo
 • ručníky

 

Cena nezahrnuje:

 • pojištění (klient využívá objekt na vlastní odpovědnost)
 1. Povinnosti klienta:
 • řídit se Smluvními podmínkami majitele
 • obeznámit se s obsluhou objektu  
 • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení
 • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.)
 • klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu
 • zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu (608 248 339)
 • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
 • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta.
 • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu !!!
 • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem určených a označených nádob (plast, sklo, ostatní odpad)
 • uvnitř celého objektu je ZAKÁZÁNO kouřit !!!
 • uvnitř objektu se vyžaduje užívání domácí obuvi (přezůvek)
 • Nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!

 

 1. Povinnosti majitele:
 • umožnit klientovi využití celého objektu (viz.  inventář) po sjednanou dobu. Majitel je povinen obeznámit klienta s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
 • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie.
 • klientovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko
 • poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
 • být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na mobilním telefonu

Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

 1. Pes (jen malé plemeno) a další drobná domácí zvířata:

možno jen po domluvě s majitelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm

 1. Dodatky:

Tyto „ubytovací podmínky“ nabývají účinnosti dne 1. 5. 2022 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi klientem a ubytovatelem. Klient svou objednávkou/rezervací potvrzuje seznámení se s výše uvedenými podmínkami ubytování.

 

Za ubytovatele:

Mgr. Jitka Pourová Vondráková

 


DŮLEŽITÉ: majitel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit !